Δικαίωμα Συμμετοχής


Για να συμμετάσχει κάποιος στον Ευρυτάνειο Δρόμο, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18οέτος της ηλικίας και για παιδιά λυκείου θα χρειαστεί η συγκατάθεση γονέων.

Για να συμμετάσχει κάποιος στο Μονοπάτι, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας και θα χρειαστεί η συγκατάθεση γονέων.

Για να συμμετάσχει κάποιος στον Παιδικό Αγώνα 1,5 χλμ, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 9ο έτος της ηλικίας.